IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Notikusi Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde

.

30. maijā notika otrā šī gada Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde, kas tika veltīta 2025. gada aktivitātēm jaunatnes politikas jomā, par kurām informēja jaunatnes politikas īstenošanā līdzatbildīgās ministrijas. Sēdē piedalījās 32 dalībnieki no jaunatnes organizācijām, pašvaldībām un ministrijām.

Izglītības un zinātnes ministrija informēja par plānotājām (vēl nav apstiprinātas) jaunatnes politikas prioritātēm - vienota kvalitātes ietvara ieviešana pašvaldībās – metodiskais atbalsts un monitorings, papildu finansējums pašvaldībām, atbalsta aktivitātes (mācības, pieredzes apmaiņa u.c.); programmas “Kontakts” paplašināšana – veicinot pašpārvalžu un jaunatnes organizāciju un/ vai citu skolu pašpārvalžu sadarbības veicināšanai; pilsoniskās kompetences veicināšana – atbalsts jaunatnes organizācijām.

Labklājības ministrija noradīja, ka 2025. gadā plānots turpināt darbu ar metodikas ieviešanu sociālais darbs ar jauniešiem, tai skaitā, neformālās izglītības mācību programmu sociālajiem darbiniekiem, lai celtu viņu kapacitāti strādāt ar jauniešiem. Tāpat no 2025. g. septembra būs kritēriju pilnveide invaliditātes noteikšanai un pilnveidoti pabalsti bērniem ar invaliditāti. Labklājības ministrija turpinās Izglītojošus pasākumus jauniešiem veselīgu attiecību veidošanai un vardarbības mazināšanai, plānots atbalsts bērniem un jauniešiem ar uzvedības un atkarības problēmām (informatīvi pasākumi, atbalsta grupas, līdzinieku konsultācijas (jaunietis - jaunietim pieeja), metodiskais atbalsts, bērnu atbalsta speciālistu tīkla izveide pašvaldību līmenī). Nodarbinātības politikā turpināsies NVA atbalsta pasākumi jauniešiem – darba tirgus sagatavošanai, darba atrašanai (skolēnu vasaras nodarbinātība no 15-20 gadiem).

Ekonomikas ministrija informēja, ka plānots papildu finansējums jauniešu nodarbinātībai vasarā, kā atbalsts NVA programmai, palielinot dotācijas jauniešu darba algai, ar mērķi motivēt darba devējus, jo jauniešu interese vasaras nodarbinātībā ir lielāka nekā darba devēju vakanču skaits, kā arī plānots atbalsts NEET jauniešu iesaiste darba tirgū – karjeras konsultācijas, programmu paplašināšana prasmju apguvei.

Kultūras ministrija turpinās pasākumus, kas saistīti ar jauniešu iesaiste amatiermākslā un Dziesmu un deju svētku tradīcijā, tik turpināts atbalsts izglītībai kultūras jomā un Latvijas Skolas somas programmai, kā arī dažādi atbalst apasākumi lasītprasmes, medijpratības un informācijapratības veicināšana.

Veselības ministrija informēja par vairākiem pasākumiem, piemēram, kontracepcijas nodrošināšana sievietēm no sociālā atstumtības riska (t.sk. jauniešu vecumā), tiks nodrošinātas papildu apmācības speciālistiem jauniešu paškaitējuma risku mazināšanai. Ministrija arī informēja, ka sākot no 2025. gada 1. janvāra spēkā stāsies ierobežojumi, kas attiecas uz elektronisko cigarešu aromatizētājiem un to iegādi (iespēja iegādāties būs no 20 gadu vecuma). Ministrija arī informēja par Eiropas Sociālā fonda projektu, kurā notiks darbības pašvaldībās, kas vērstas uz fiziskās aktivitātes veicināšanu, bērnu psihiskās un fiziskās veselības veicināšanu. Drīzumā tiks uzsākts darbs pie rīcības plāna liekā svara un aptaukošanās izplatības mazināšanai. Ministrija informēja arī par SPKC darbībām - informatīvi, izglītojoši un profilakses pasākumi mērķēti  tēmām - cukurotu dzērienu samazināšanai, HIV u.c. slimību profilakse, atkarību vielu mazināšanai, onkoloģijas jautājumi un vakcinēšanās pret cilvēkpapilomas vīrusu.

Zemkopības ministrija turpinās organizēt konkursu “Šodien laukos”, atbalstīs nometnes par meža tēmu, zivju resursu saudzīgu izmantošanu un makšķerēšanas popularizēšanu. Uzņēmējdarbības veicināšanai tiks organizēts konkurss “Laukiem būt”, kā arī tiks atbalstītas jaunatnes organizācijas  “Jauno Zemnieku klubs” un “Latvijas Mazpulki”, savukārt LEADER projektos paredzēts atbalsts jauniešu iniciatīvām.

Iekšlietu ministrija plāno dažādus pasākumus drošības veicināšanai un bērnu un jauniešu aizsardzībai, jauniešu informēšanai par apdraudējumiem kibertelpā un par drošības jautājumiem, tāpat tiks turpināta skolu drošības programma – “Drošības vēstneši”, piedalīsies dažādos festivālos, pasākumos, turpinās mājaslapas www.manadrosiba.lv  uzturēšanu un informācijas aktualizēšanu. Ministrija arī informēja, ka šobrīd izstrādes stadijā ir “Bērnu noziedzības un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns”, aicināja jaunatnes organizācijām un jauniešiem sniegt ierosinājumus. Tāpat drīzumā sabiedriskajā apspriešanā nonāks “Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns”, kurā gaida jaunatnes jomas ierosinājumus.

Aizsardzības ministrija informēja par šobrīd esošajām iesaistes formām jauniešiem - kā Jaunsardze, Valsts aizsardzības mācība, mācības Pulkveža O. Kalpaka vidusskolā, Zemessardze, profesionālais dienests, Valsts aizsardzības dienests (VAD) un brīvprātīgo rezervistu kurss.

Ārlietu ministrija plāno aktivitātes jauniešiem diasporā un plāno finansējumu kultūras un valodas saglabāšanai, kopā ar Aizsardzības ministriju īstenos aktivitātes diasporas jauniešiem par VAD, sadarbībā ar LIAA organizēs seminārus diasporas jauniešiem, lai veicinātu jauniešu zināšanas pārnesi uz Latviju, tiks turpināti dažādi informatīvie pasākumi, uzsvaru liekot uz reemigrācijas un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu.

VARAM sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu turpinās projekta realizāciju, kurā veicinās pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu kapacitāti, tāpat notiks darbs pie sabiedrības (t.sk. jauniešu) digitālo prasmju attīstības, kā arī sadarbība ar citiem partneriem organizēs dažādus projektus par vides un uzņēmējdarbības tēmām.

Savukārt Satiksmes ministrija ieskicēja sadarbības partneru aktivitātes, kas tiks turpinātas, kā, piem., Latvijas Jūrniecības Savienības konkurss vidusskolēniem “Enkurs”, CSDD aktivitātes ceļu satiksmes drošības veicināšanai. Ministrija īstenos dalība dažādos pasākumos, festivālos jauniešiem un organizēs kampaņas, kas vērstas arī uz jauniešiem (piem., “Laid kā lielais”).

Sēdes noslēgumā dalībnieki diskutēja par ministriju plāniem un precizēja dažādus jautājumus, piemēram, par riskiem pašvaldību digitālā darba ar jaunatni projektā, civilās aizsardzības plāniem jauniešu auditorijai, Valsts aizsardzības mācības ieviešanu un pilsoniskās līdzdalības stundu daudzumu.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre S. Reinberga skaidroja nākamā gada budžeta iespējas, norādot, ka fiskāla telpa šobrīd ir ierobežota. Jauniešu organizācijas “Nītaureņi” pārstāvis, Jaunatnes konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks M. Šteins ieskicēja turpmāko sēžu tematus - jaunatnes NVO loma, par  ministriju vienotu izpratni par līdzdalības veicināšanu, par Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2023. -2024. gadam izvērtējumu, kā arī aicināja IZM sazināties ar tām ministrijām, kas nepiedalījās sēdē, lai padomes sastāvu informētu par šo ministriju plāniem attiecībā uz jauniešiem.

 

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM