Jaunatnes politika

Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī paši jaunieši.

Plānojot jaunatnes politiku, tiek izvērtētas jauniešu problēmas, apzināti jauniešu aktivitāšu īstenošanas traucējošie faktori, un attiecīgi noteikti mērķi, uzdevumi un veikti pasākumi, lai tos novērstu un radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jaunatnes politika balstās uz septiņiem principiem:

 1. līdzdalības princips;
 2. informācijas pieejamības princips;
 3. vienlīdzīgu iespēju princips;
 4. jauniešu interešu ievērošanas princips;
 5. labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips;
 6. jauniešu integrācijas princips;
 7. mobilitātes un starptautiskās sadarbības princips.
Latvijas nacionālās prioritātes

Latvijā pakāpeniski attīstās izpratne par jaunatnes politiku un tās lomu kā Eiropas, tā arī Latvijas valsts kopējo stratēģisko mērķu sasniegšanā, kas jauniešus neuztver tikai kā problēmgrupu, bet gan kā pilnvērtīgu sabiedrības attīstības resursu.

Latvijas nacionālās prioritātes jaunatnes jomā:

 • Jauniešu izglītība un apmācība; 
 • Jauniešu sociālā iekļaušana;
 • Jauniešu līdzdalība; 
 • Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, uzņēmīgums; 
 • Jauniešu veselība un labklājība.

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016. - 2020. gadam radīts ar mērķi – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Jaunatnes politika ir paredzēta visām jauniešu sociālajām grupām. Visiem jauniešiem ir līdzvērtīgas tiesības, neatkarīgi no viņu izglītības, funkcionālo traucējumu veida, etniskās piederības, ģeogrāfiskās lokācijas, ekonomiskā stāvokļa un veselības stāvokļa.

 

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” ir izveidojusi īsu un informatīvu animāciju, kurā ieskicē plāna būtību, mērķus un darbības virzienus, kā arī citu svarīgāko informāciju par plāna ieviešanas būtību. Uzzini vairāk par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu šajā video

Eiropas Savienības prioritātes jaunatnes jomā

Eiropas Savienības prioritātes jaunatnes jomā:

 • Radīt vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem izglītībā un darba tirgū;
 • Veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti jauniem cilvēkiem.

Galvenās darbības jomas  - izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

Vairāk: 2009.gada 27.aprīlī apstiprinātā stratēģijā „Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus", kas aptver dažādas jaunatnes politikas jomas, kuras ietekmē jauniešu ikdienas dzīvi. Stratēģijas mērķis ir radīt vidi Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem, lai tie varētu uzlabot prasmes, īstenot savu potenciālu, strādāt un aktīvi piedalīties sabiedrībā.

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM