Jauniešu iesaistes un līdzdalības priekšrocības

Organizācijas no jauniešu iesaistes gūst šādus labumus:

 • Plašākas pieejamās zināšanas, prasmes un radošums plānošanas un lēmumu pieņemšanas posmā.
 • Politiku, programmu un pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana.
 • Spēja pieņemt apzinātākus lēmumus, kas atbilst bērnu un jauniešu patiesajām vajadzībām.
 • Lielākas iespējas īstenot izmaiņas, kas veicinās jauniešu izaugsmi un attīstību.
 • Lielāks procesu caurspīdīgums un atbildība attiecībā pret jauniešiem, kuri saņem organizācijas pakalpojumus.

Jauniešu iesaiste jauniešiem palīdz:

 • Apzināties, ka ikviens ir vērtīgs. Jauniešiem, gluži tāpat kā ikvienam citam, ir tiesības, kuras ir jārespektē.
 • Saprast, ka jauniešiem ir nozīmīga loma tajā, lai visu jauniešu labā tiktu izveidota labāka sistēma.
 • Saprast to, ka viņu balss ir svarīga, neraugoties uz viņu veiksmēm un neveiksmēm, izaicinājumiem, stiprajām pusēm vai ierobežojumiem.
 • Sniegt ieguldījumu savā kopienā.
 • Attīstīt mērķtiecību, lepnuma un atbildības sajūtu.
 • Paaugstināt pašapziņu.
 • Attīstīt līderības un problēmu risināšanas prasmes.
 • Izveidot saikni ar citiem jauniešiem un savu kopienu.
 • Nojaukt paaudžu barjeras starp jauniešiem un pieaugušajiem.
 • Attīstīt sajūtu par mierīgu līdzāspastāvēšanu un piederību sistēmai.
 • Attīstīt prasmes un zināšanas, kas lieti noderēs, kad tiks uzsākta patstāvīga pieauguša cilvēka dzīve.

Pieaugušie no jauniešu iesaistes gūst šādus labumus:

 • Lielāks līdzsvars starp krīžu novēršanas gadījumiem un starp pozitīvu pieredzi saskarē ar jaunatni.
 • Prasmju attīstība un karjeras veicināšana.
 • Pilnīgāka un godīgāka sniegto pakalpojumu izvērtēšana.
 • Lielāka apmierinātība ar darbu un veselības veicināšana darbavietā.
 • Lielāka izpratne starp jauniešiem un pieaugušajiem, kas veidojusies kopīgas darbības rezultātā. Tas var veicināt cieņpilnas un pozitīvas darba attiecības.
 • Papildu pieeja resursiem.

Kopienas no jauniešu iesaistes gūst šādus labumus:

 • Zinošu un aktīvu pilsoņu loka izveidošana, kuriem ir bijusi pieredze problēmu un izaicinājumu risināšanā ar sadarbības palīdzību.
 • Lielāka starppaaudžu saprašanās, ļaujot jauniešiem un pieaugušajiem strādāt kopīgi vienota mērķa labā.
 • Lielāka izpratne par citiem kopienas iedzīvotājiem un viņu interešu ievērošana.
 • Iespēja „mest izaicinājumu” stereotipiem par dažādām cilvēku grupām (stereotipiem, kas saistīti ar šo cilvēku vecumu, dzimumu, reliģiju, etnisko izcelsmi utt.).
 • Demokrātijas un sociālās atbildības veicināšana, sociālā kapitāla palielināšana.  
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM