IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Apstiprināta precizētā Jaunatnes politikas valsts programma 2023.- 2025. gadam

.

Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā. Programmā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.  

Programmas mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.-2024. gadam (izstrādes procesā) noteiktajam.

Pamatnostādnēs izvirzītais jaunatnes politikas mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

Pamatnostādnēs 3. mērķis ir „Jauniešu attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana” un definēti ir šādi rīcības virzieni:

  1. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība;
  2. Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana;
  3. Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.

Tāpat uz jaunatni attiecas arī Pamatnostādņu 2. mērķis ir „Vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām” un definētais 4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  un Valsts izglītības satura centrs. Programmas finansējuma saņēmēji ir IZM, JSPA un VISC, kā arī atklātos projektu konkursos noteiktie projektu īstenotāji un pakalpojumu sniedzēji. Īstenojot programmā noteiktos pasākumus, projektu vai pasākumu īstenotāji ievēro Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus normatīvos aktus. Kā partneri satura izstrādē vairākos pasākumos norādīta arī biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS), biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP), Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (NVO).

Kopējais programmas budžets 2023. gadā paredzēts 1 328 902.00 EUR. Programma stājas spēkā š.g. 1. janvārī.

Programma.

Programmas budžets.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM