Eiropas Jaunatnes dialogs

Eiropas Jaunatnes dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Eiropas Jaunatne dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā, un process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

Eiropas Jaunatnes dialoga mērķis ir kalpot par forumu, kurā pastāvīgi kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā. Eiropas jaunatnes dialogs ir ES jaunatnes līdzdalības instruments un Strukturēta dialoga pēctecis.

Katrs cikls koncentrējas uz citu tematisko prioritāti (ko noteikusi Jaunatnes lietu ministru padome). No 2020. gada jūlija līdz 2021. gadā beigām noritēja astotais darba cikls, tā nosaukums bija Eiropa jauniešiem – jaunieši Eiropai: telpa demokrātijai un līdzdalībai”. 

2022. gada janvārī iesākās  Francijas, Čehijas un Zviedrijas ES Padomes prezidentūras trio. 9. cikla uzmanības fokusā ir 3. jaunatnes mērķis "Iekļaujoša sabiedrība" un 10. jaunatnes mērķis "Ilgtspējīga zaļā Eiropa"

No 2023. gada jūlija līdz 2024. gada decembrim Spānijas, Beļģijas un Ungārijas ES Padomes prezidentūras trio ietvaros iesācies 10. cikls, kura uzmanības fokusā vēl pamatīgāk tiek apskatīts 3. jaunatnes mērķis "Iekļaujoša sabiedrība".

Šajā laikā ikvienai pašvaldībai, iestādei un biedrībai ir iespēja īstenot vietējās konsultācijas, lai sadzirdētu savu jauniešu viedokli šajos jautājumos vai aktīvi iesaistīties Eiropas jaunatnes dialoga aktivitātēs, kuras organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Dažādās Latvijas pašvaldībās izstrādātie ieteikumi dialoga laikā, viedokļi un vērtējumi bieži kalpo par pamatojumu izstrādājot projektu pieteikumus, jaunatnes stratēģijas dokumentus un plānojot vietējās aktivitātes un tālāko attīstību. 

9. cikla nacionālais ziņojums
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM